Aquelarre de Cervera. 40 anys construint la festa. Ens ajudes?

Formulari de contacte
Material lliurat
(*) Cada tipus de material que s'envia requereix una entrada de formulari nova.


Afegir un altre fitxer
Browse...

Pes màxim 10MB


Pot adreçar les seves consultes per correu electrònic a museu@museudecervera.cat o bé trucant al telèfon 973 53 39 17.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que ens facilita seran tractades d’acord amb les garanties de seguretat i de confidencialitat previstes per la Lleii quedaran incorporades a un fitxer del qual n'és responsable el Museu Comarcal de Cervera, per a ús propi, amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit dirigit al correu electrònic museu@museudecervera.cat o bé per correu postal a Museu de Cervera, C/ Major, 115, 25200 Cervera (Lleida).

1.- S’autoritza la reproducció d’acord amb les condicions que s’expressen en aquest text.

2.- La present autorització no suposa en cap cas la cessió dels drets sobre el material del qual s’ha autoritzat la reproducció. S’autoritza la utilització i reproducció del material cedit per al seu ús científic vinculat a l’exposició Aquelarre de Cervera. 40 anys construint festa. A part d’aquesta finalitat exposada prèviament, es prohibeix qualsevol altra utilització de les imatges obtingudes per la present autorització, sense permís previ. Per a qualsevol nou ús o reedició caldrà demanar prèviament i amb l’antelació suficient la corresponent autorització i, si cal, renegociar les condicions.

3.- Resta totalment prohibida la realització de duplicats i la cessió a tercers del material que s’obtingui en raó de la present autorització, així com la reproducció total i parcial de les imatges obtingudes, la seva transformació o la realització de cap muntatge que modifiqui la imatge real del material reproduït.

4.- Al costat de cada imatge publicada, o en el peu que l’acompanyi, haurà de constar necessàriament la propietat i la procedència de la imatge.

5.- Aquesta cessió no atorga al cedent cap mena de benefici econòmic sobre els rendiments que el projecte i/o Museu Comarcal de Cervera puguin obtenir com a conseqüència de l’explotació del material en qualsevol forma i modalitat.

Mitjançant l’acceptació d’aquest document, el cedent declara que accepta expressament en tots els seus termes les condicions precedents.

Please wait...